Πάντα υπάρχουν λάθη στην διεξαγωγή μιας έρευνας. Τα λάθη αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο κατηγορίες :

  • Λάθη κατά την δειγματοληψία. Τα λάθη αυτά προκύπτουν από τον σχεδιασμό της έρευνας που όπως αναφέρθηκε είναι το πιο σημαντικό μέρος της έρευνας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα λάθη στην επιλογή του δείγματος όπως για παράδειγμα της κατάλληλης δειγματοληπτικής μεθόδου και τον λάθος υπολογισμό του μεγέθους του δείγματος.  Επίσης η προκατάληψη και η μεροληψία μπορούν να επηρεάσουν την διαδικασία της δειγματοληψίας.

 

  • Λάθη εκτός δειγματοληψίας. Τα λάθη εκτός δειγματοληψίας έχουν σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων. Η συμπερίληψη στοιχείων από άτομα εκτός πληθυσμού, η φτωχή κάλυψη του πληθυσμού, η μη κατανόηση κάποιων ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, λάθη κατά την καταγραφή των απαντήσεων από τους υπευθύνους και η μη ανταπόκριση είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αντιπροσωπευτικότητα ενός δείγματος και δεν έχουν σχέση με την διαδικασία της δειγματοληψίας.

Σφάλματα στην έρευνα

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *